ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Цей документ (надалі – Договір) є офіційною публічною пропозицією фізичної особи-підприємця Бабкіної Сніжани Арсеніївни, код ЄДРПОУ 3123515886, (далі «Організатор»), з одного боку,укласти договір на зазначених нижче умовах (ч. 1 ст. 642 Цивільного кодексу України) із замовником послуг, які пропонуються на сайті – далі «Клієнт», з іншого боку. Прийняти пропозицію укладення цього договору може будь-яка дієздатна особа, зацікавлена у послугах Організатора та яка досягла 18-річного віку (у разі прийняття пропозиції від імені організації, представник організації повинен мати достатній обсяг повноважень з відповідним документальним підтвердженням).Користуючись сайтом та замовляючи послуги, що пропонуються на сайті, шляхом їх оплати, Клієнт здійснює акцепт оферти та укладає з Організатором цей договір на умовах, викладених у цьому документі. Акцепт оферти рівнозначний укладенню двостороннього договору у простій письмовій формі (ч. 2 ст. 640 Цивільного кодексу України).Акцепт оферти означає, що Клієнт беззастережно приймаєте ВСІ УМОВИ договору.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ1.1. Організатор зобов'язується надати тимчасовий доступ до будь-якого з авторських онлайн-курсів, тренінгів, вебінарів та інших послуг, які представлені на сайті Організатора: https://snezhanababkina.com/ у відповідний період часу (далі – «Курс»), а Клієнт зобов'язується оплатити вартість доступу до замовленого ним Курсу та дотримуватись умов цього Договору при його виконанні.1.1. Тема, програма Курсу, його тривалість, період дії доступу, вартість, терміни/спосіб оплати та інша деталізація Курсу відображаються безпосередньо на сайті, і Клієнт має можливість ознайомитися з детальною інформацією до відповідного замовлення конкретного Курсу. 1.2. Засвоєння та вивчення Курсу здійснюється Клієнтом самостійно, якщо інше не передбачено програмою Курсу.
2. ЦІНА ПРОДУКТУ. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ. ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ.2.1. Вартість доступу до конкретного Курсу складає суму, яка вказана безпосередньо на сайті в момент перегляду Клієнтом. Валюта платежу – гривня України (UAH). Еквівалент вартості послуг в іншій валюті, курс валют, додаткові комісії за конвертацію (якщо застосовно) визначається платіжною системою під час здійснення Клієнтом платежу. 2.2. Організатор може в односторонньому порядку змінити вартість Курсу до моменту оплати Клієнтом шляхом публікації нової ціни на сайті.2.3. Клієнт оплачує доступ до Курсу шляхом 100% передоплати в строк, зазначений на сайті щодо конкретного Курсу. Якщо термін можливої оплати не визначений інформацією на сайті відповідного Курсу, то платіж можливо здійснити у строки на розсуд Клієнта. 2.4. Розрахунок між Сторонами здійснюється у безготівковій формі. Клієнт перераховує кошти на поточний рахунок Організатора з використанням платіжної системи, доступної на сайті, якщо інше не погоджено Сторонами додатково. 2.5. Доступ до Курсу вважається сплаченим датою зарахування відповідної суми на рахунок Організатора.2.6. Оплата Клієнтом доступу до Курсу є укладенням цього Договору (акцепт оферти).2.7. Повернення сплачених Клієнтом коштів не здійснюється, крім випадків, передбачених Договором та вимогами чинного законодавства України.Якщо Клієнт не отримав доступу до Курсу через неповну оплату, Клієнт має право вимагати повернення коштів.Оплачені Клієнтом кошти можуть бути повернуті на його письмову вимогу на умовах та в порядку, передбачених умовами конкретного Курсу, згідно з інформацією на сайті. У такому разі доступ до Курсу повністю та негайно закривається та Організатор повертає кошти протягом 5-ти робочих днів від дати отримання відповідної вимоги.При оплаті замовлення банківською картою повернення коштів здійснюється на картку, з якої було здійснено платіж2.8. Витрати, у тому числі банківська комісія, з перерахування Клієнтом коштів за цим Договором покладається на Клієнта. 3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ДОСТУПУ ДО КУРСУ3.1. Якщо Клієнт погоджується з усіма умовами цього Договору, для отримання доступу до Курсу він реєструється на сайті, заповнюючи всі обов'язкові поля бланка замовлення доступу до конкретного Курсу.3.2. На підтвердження того, що замовлення Клієнта прийнято (цей Договір укладено), Організатор надсилає йому письмове повідомлення на електронну пошту, вказану Клієнтом під час замовлення Курсу. 3.3. Договір вважається укладеним датою оплати доступу до Курсу у порядку, визначеному у п. 2 цього Договору.3.4. Для отримання доступу до Курсу Клієнт зобов'язаний забезпечити технічні можливості та умови для прийому інформації від Організатора (доступ до мережі Інтернет, технічно необхідну мінімальну швидкість передачі даних тощо).3.5. Доступ до Курсу вважається наданим Організатором за фактом його надання (надання засобами електронного зв'язку посилання для доступу до Курсу) та отриманим, а також прийнятим Клієнтом у разі відсутності від нього обґрунтованих письмових претензій з підтверджуючими доказами неможливості доступу з вини Організатора у період конкретного курсу.3.6. У разі часткової передоплати або несвоєчасної оплати доступу до Курсу в обумовлений термін Організатор має право не надати доступ до Курсу з поверненням коштів.3.7. Якщо після оплати доступу до Курсу, Клієнт не отримав повідомлення протягом 3-х робочих днів після оплати (але не пізніше дати та часу початку Курсу), а також за наявності будь-яких інших додаткових питань та/або необхідності уточнення умов надання доступу, Клієнт зобов'язаний звернутися до Організатора будь-яким зручним способом за контактами, опублікованими на сайті (телефон, електронна пошта) та отримати детальну консультацію щодо умов надання доступу до Курсу. За відсутності такого звернення до початку Курсу, Клієнт цим підтверджує відсутність у нього проблем із доступом до конкретного Курсу.3.8. Клієнт приймає ту обставину, що термін дії доступу до курсу діє протягом періоду, визначеного умовами на сайті відповідного курсу. 3.9. Після закінчення терміну дії доступу до Курсу такий доступ автоматично припиняється, якщо Сторони не узгодять інше.
4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН4.1. Права Клієнта:4.1.1. отримувати від Організатора необхідну інформацію, пов'язану з доступом до Курсу у порядку та на умовах Договору;4.1.2. відмовитись від доступу до Курсу до його оплати або на умовах, передбачених відповідним Курсом безпосередньо на сайті;4.1.3. отримати доступ до Курсу за його повної передоплати на умовах відповідно до інформації на сайті;4.1.4. в односторонньому порядку відмовитися від цього Договору у випадках, передбачених Договором та чинним законодавством України. Така відмова не зобов'язує Організатора повернути кошти, сплачені за доступ до Курсу, за винятком випадків, передбачених Договором/ умовами Курсу, або коли відмова відбулася у зв'язку з порушенням Організатором умов Договору.4.1.5. Відмовитися від листів, що можуть надсилатися Організатором, перейшовши за посиланням, вказаним в електронному листі.4.2. Обов'язки Клієнта:4.2.1. при замовленні доступу до Курсу сплатити його у порядку та строки, зазначені у п. 2 Договору;4.2.2. дотримуватись умов цього Договору;4.2.3. надати інформацію Організатору для зв'язку у порядку п. 3.1. Договору;4.2.4. забезпечити належну роботу технічних засобів для отримання доступу до курсу;4.2.5. не порушувати Організаторські права Організатора шляхом розповсюдження (передачі, розміщення в мережі Інтернет тощо) будь-якої інформації, одержаної Клієнтом при реалізації цього Договору.4.3. Клієнт зобов'язується не виконувати таких дій:4.3.1. здійснювати відео-, аудіозапис Курсу, крім письмового дозволу Організатора;4.3.2. поширювати відео-, аудіозапис Курсу будь-яким із можливих способів;4.3.3. розповсюджувати інформацію Курсу у вигляді розшифровки, тобто перекладу аудіо або відео матеріалів у текстовий формат, та/або перекладу іншими мовами;4.3.4. використовувати інформацію, що отримується від Організатора в комерційних цілях, переказуючи або поширюючи знання, отримані з Курсу;4.3.5. використовувати отриману з Курсу інформацію та знання з метою створення подібного конкурентного продукту/сервісу та/або з метою отримання фінансової вигоди;4.3.6. організовувати чи проводити власні курси чи заняття на базі Курсу Організатора;4.3.7. здійснювати дії, спрямовані на порушення нормального функціонування курсу;4.3.8. робити програму трансляції Курсу доступною будь-яким третім особам;4.3.9. допускати поширення недостовірної, хибної інформації, інформації, що ганьбить честь, гідність, ділову репутацію Організатора, тренерів та інших осіб, а також інформації, що спонукає та закликає до міжнаціональної, етнічної расової нетерпимості, ворожнечі, війни, зміни державного устрою країн, інформації, поширення якої заборонено чинним законодавством України;4.3.10. висловлювати неетичні оціночні судження про психологічний та емоційний стан, дії, поведінку, світогляд учасників Курсу.4.3.11. здійснювати інші дії, що не передбачені Договором, але містять склад кримінального чи адміністративного правопорушення, або які порушують права та законні інтереси Організатора або третіх осіб.  4.4. Права Організатора:4.4.1. самостійно визначати вартість доступу до Курсу;4.4.2. закрити доступ до курсу на умовах цього Договору/умовах Курсу або у разі виконання Клієнтом будь-якої з дій, передбачених п.4.3. Договору (в останньому випадку кошти не повертаються).4.4.3. відмовитися в односторонньому порядку від Договору без повернення коштів у випадках:4.4.3.1. недотримання Клієнтом порядку та строку оплати;4.4.3.2. порушення Клієнтом розділу 7. Договору, п.п.4.2., 4.3., 9.2. та п. 9.3. Договору.4.4.4. залучати третіх осіб до виконання своїх зобов'язань за Договором без погодження з Клієнтом.4.5. Обов'язки Організатора:4.5.1. надати Клієнту доступ до Курсу при зарахуванні від нього передоплати на умовах конкретного Курсу згідно з інформацією на сайті; 4.5.2. забезпечити інформаційну підтримку Клієнта під час доступу до Курсу. 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН5.1. Сторони за порушення умов цього Договору несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.5.2. Організатор не несе відповідальності за порушення умов Договору у разі надання Клієнтом недостовірної та/або неповної інформації щодо себе під час оформлення замовлення, у т.ч. контактної інформації (e-mail, телефон тощо). 5.3. Організатор несе відповідальність за порушення умов Договору, лише якщо неналежне виконання відбулося з його вини.5.4. Організатор не несе відповідальності за якість каналів зв'язку загального користування, за допомогою яких забезпечується доступ до Курсу. 6. ФОРС МАЖОР6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов'язків за цим Договором, якщо це невиконання сталося внаслідок настання, дії та наслідків форс-мажорних обставин, що виникли після укладення Договору та до яких Сторони відносять: повінь, пожежа, землетрус, вибух, шторм, осідання ґрунтів, епідемії та інші явища природи, а також війну або військові дії, вимикання електроенергії, перебої в роботі мережі Інтернет та інші обставини, що виникли не з волі Сторін та які перешкоджають виконанню умов цього Договору.6.2. Сторона повинна повідомити іншу Сторону про форс-мажорні обставини не пізніше ніж через один робочий день з дня їх виникнення або з дня, коли виникла можливість здійснити таке повідомлення шляхом повідомлення засобами електронного (поштою) або телефонного зв'язку.6.3. Після припинення (усунення) форс-мажорних обставин Організатор може надати Клієнту додатковий період доступу до Курсу. У цьому випадку вважатиметься, що Організатор виконав свої зобов'язання за цим Договором належним чином.
7. ГАРАНТІЇ СТОРІН7.1. Організатор, дотримуючись якості послуг, не гарантує абсолютну безперебійність або безпомилковість у доступі до Курсу. Як і будь-який сервіс, заснований на програмному забезпеченні, Організатор не може гарантувати, що його веб-сайт не буде схильний до несправностей. Проте, Організатор вживатиме розумних заходів для усунення будь-яких проблем, як тільки стане про них відомо. Організатор не приймає на себе жодної відповідальності за будь-які збитки або віруси, які можуть пошкодити комп'ютерне обладнання або інше майно Клієнта через доступ, використання або завантаження будь-якого матеріалу з сайту або будь-якого незаконного вторгнення або втручання в IT-системи. Організатор наполегливо рекомендує Клієнту потурбуватися про те, щоб перевірити придатність та сумісність комп'ютерної системи перед використанням веб-сайту Організатора, включаючи розумні запобіжні заходи, щоб захистити від проблем безпеки, таких як встановлення антивірусного програмного забезпечення. Організатор може у будь-який час на власний розсуд призупинити або припинити роботу сайту на тимчасовій або постійній основі, в тому числі з технічних причин. Організатор може попередньо повідомити Клієнта про це, проте не зобов'язаний це робити. Організатор не приймає на себе жодної відповідальності чи зобов'язань будь-якого характеру за припинення або призупинення дії будь-якої чи всіх функцій свого сайту, які були викликані діями чи упущенням з боку Організатора чи будь-якої третьої сторони. 7.2. За винятком гарантій, прямо зазначених у тексті Договору, Організатор не надає жодних інших прямих або передбачуваних гарантій за Договором та прямо відмовляється від будь-яких гарантій або умов щодо не порушення прав відповідності Курсу конкретним цілям Клієнта.7.3. Організатор та тренер Курсу не займається лікувальною чи будь-якою іншою медичною чи освітньою (педагогічною) діяльністю.7.4. Погоджуючись з умовами та приймаючи умови цього Договору шляхом оплати Продукту, Клієнт запевняє Організатора та гарантує, що:7.4.1. Клієнт вказав достовірні дані, у тому числі його персональні дані, під час реєстрації на сайті, а також при оформленні платіжних документів щодо оплати доступу до Курсу.7.4.2. Клієнт укладає Договір добровільно, причому Клієнт:• повністю ознайомився з умовами цього Договору• повністю розуміє предмет Договору (оферти);• повністю розуміє значення та наслідки своїх дій щодо укладення та виконання Договору.7.4.3. Клієнт має всі права та повноваження, необхідні для укладення та виконання Договору.7.5. Організатор не відповідає і не може відповідати за безпеку банківських даних Клієнта, оскільки не має доступу до них.
8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ8.1. Договір набирає чинності з його укладання (п. 3.3. Договору) та діє до повного та належного виконання Сторонами зобов'язань щодо нього або його розірвання, що настане раніше.
9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ9.1. Сторони дають свою згоду та не виступають проти використання та опрацювання їх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Будь-які персональні дані, які Клієнт може надсилати через Інтернет на сайт Організатора, захищаються та обробляються відповідно до Політики конфіденційності Організатора, розміщеної на його сайті. Організатор рекомендує Клієнту уважно ознайомитись з такою Політикою, перш ніж надавати Організатору будь-які персональні дані.9.2. Усі права на інтелектуальну власність, включаючи права на товарні знаки, авторські та суміжні права, а також інші інтелектуальні права на матеріали, розміщені на сайті Організатора https://snezhanababkina.com/ тексти, зображення, логотипи, фотоматеріали та відеоматеріали належать Організатору або розміщені за згодою їх законних власників («Контент Організатора»). Контент Організатора охороняється відповідно до чинного законодавства України. Клієнт може переглядати матеріали сайту Організатора та відтворювати витримки з нього для особистого та некомерційного використання, але не для подальшого комерційного використання даних матеріалів, за умови, що у всіх випадках Клієнт поважає та дотримується недоторканності змісту Контенту Організатора, включаючи визнання його автора/правовласника та збереження повідомлення про авторські права (https://snezhanababkina.com/). При цьому забороняється: (а) робити надмірні, автоматичні або систематичні запозичення з веб-сайту Організатора або використовувати матеріали з сайту Організатора для іншого сайту, сервісу або бази даних або для їх створення, або використовувати їх для перепродажу або розповсюдження; або (б) декомпілювати, здійснювати зворотну розробку або іншим чином змінювати вихідний код, який використовується в будь-якому програмному забезпеченні на веб-сайті Організатора, до зручного для зчитування виду. Якщо інше не передбачено чинним законодавством, Клієнт зобов'язаний попередньо отримати письмовий дозвіл Організатора на будь-яке інше використання веб-сайту Організатора або Контенту Організатора, включаючи будь-яке комерційне використання, яке Організатор може дозволити, заборонити або обмежити на власний розсуд.9.3. Клієнт зобов'язується вказувати авторство та/або давати посилання на Організатора (в мережі інтернет активне гіперпосилання на сайт за адресою: https://snezhanababkina.com/ будь-якій письмовій чи усній згадці чи використанні Курсу, в тому числі інформації, отриманої з Курсу).9.4. У разі укладення Договору Клієнт підтверджує факт надання необхідної інформації щодо Курсу.9.5. Розбіжності, що виникають під час виконання цього Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів. У разі не досягнення згоди між Сторонами суперечка розглядається в судовому порядку.9.6. Якщо одне або більше положень Договору є з якоїсь причини недійсними, які не мають юридичної сили, така недійсність не впливає на дійсність будь-якого іншого положення Договору, які залишаються чинними.9.7. Вказівка Клієнтом адреси e-mail та/або номера телефону означає надання дозволу на надсилання листів та/або SMS-повідомлень, у т.ч. рекламного характеру, інформацію про послуги та акції Організатора (або акції партнерів) тощо. При необхідності Клієнт завжди може відмовитися від їх отримання.9.8. Будь-які повідомлення, погодження за Договором, в тому числі заявки Клієнта щодо надання доступу до Курсу, та відповіді Організатора на ці заявки, надсилаються однією Стороною іншій Стороні електронною поштою: а) на адресу електронної пошти Клієнта (e-mail), з якої була надіслана заявка або яка була вказана Клієнтом при оформленні замовлення, з адреси електронної пошти Організатора, якщо одержувачем є Клієнт;б) на адресу електронної пошти Організатора, з адреси електронної пошти Клієнта, з якого було надіслано заявку або вказаного ним при оформленні замовлення, якщо одержувачем є Організатор.9.9. Сторони погодили, що до відносин, що виникли між ними на підставі Договору, застосовується матеріальне право України.9.10. З Клієнтами-нерезидентами України всі суперечки, розбіжності чи вимоги, що виникають або стосуються цього Договору або у зв'язку з ним, у тому числі його порушення, припинення (розірвання) чи недійсності, підлягають вирішенню у Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України (далі - "Суд"). Місце проведення засідань Суду – Київ, Україна. Розгляд справи Судом проводиться за участю трьох арбітрів на основі процесуального права України відповідно до закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж», регламенту Суду та із застосуванням до спірних правовідносин права України. Мова судочинства – державна мова України.9.11. Сторони мають право у будь-який час оформити Договір у формі письмового двостороннього документа.

Made with